top of page
16063EE2-3BBC-45F3-98FB-A69AF68E1A8F.jpeg

WËLLKOMM !

Nohëllefschoul ODG

Wëllkomm - Bienvenue !

Nohëllef gesicht ? Fir ween ?

A la recherche des cours d’appui ? Pour qui ?

Eis Nohëllef baséiert op der éischter Platz ausgoend vum éischten Schouljoer bis Première mat! No Réckfro fir Uni-Nohëllefskueren, stinn mir Iech awer och gären zur Berodung! 

Nous proposons des cours allant de l’enseignement fondamental jusqu’à l’enseignement secondaire inclus. En cas de questions, nous vous conseillons sur des cours concernant l’enseignement supérieur.

Nohëllef doheem. 

« Nachhilfelehrer leisten den Schülern schulischen Beistand. »

Cours d‘appui chez soi.

« Les coachs aident d’autres élèves. »

Sproochen / Langues

Englësch, Franséisch, Däitsch, Lëtzebuergesch, Portugisesch, Montenegresch

Anglais, Francais, Allemand, Luxembourgeois, Portugais, Monténégrin

Sozialwëssenschaften / Sciences sociales

Geschicht, Géografie, Vie et Société , edukativ an sozial Fächer derbäi

Histoire, Géographie, Vie et Société, sujets sociaux inclus

Zousätzlech Servicer / Services supplémentaires

Verbesserungen vun Hausaarbechten oder Dossier’en 

Corrections des travaux ou dossiers

Naturwëssenschaften / Sciences Naturelles

Physik, Chimie, Elektrotechnik, Mechanik, Sciences Naturelles

Physique, Chimie, Electrotechnique, Mécanique, Sciences Naturelles

Commerce & Gestioun / Commerce & Gestion

Comptabilitéit, Economie & Gestioun an weider kommerziell Fächer

Comptabilité, Economie & Gestion et autres sujets commerciaux

Sport an Fitness / Sport et Fitness

Fitness mat engem Coach, recommandéiert an opgestallt Diätpläng

Fitness avec un coach, aussi avec des plans de régime disposés et recommandés

Mathematik / Mathématiques

Mathematik, Informatik

Mathématique, Informatique

Primärschoul /

Enseignement fondamental

Alles

Tout

Gratis Analyse / Analyse gratuite 

Eng gratis an intensiv Analyse vum Schüler an seng Leeschtungen fir eng optimal Berodung

Analyse entière et gratuite de l’élève et de ses notes pour un conseil optimal

Kontakt
bottom of page