top of page

Hallo, eis léif Schüler!

Apple iPad Pro.png

Bonjour à tous
les élèves!

Wat ass "Nohëllefschoul ODG" an "Projet CASA"?

Nohëllefschoul ODG  ass eng Schoul, déi als Zilsetzung huet, Kanner an Erwuessenen schouleschen Bäistand ze leeschten. D'Ofkierzung "ODG" bedeit op lëtzebuergescher Sprooch "Op De Gaas". Vill Kanner verléieren un Selbstsécherheet an -vertrauen, dohier hunn mir eiser Nohëllefschoul e Numm ginn, deen d'Kanner opmonteren soll, dat e mat wéineg Ustrengung a Hëllefsbereetschaft vun eise Betréier nees virukommen kann, wann e weidermécht an net opgëtt. Eise Nohëllefsdéngscht spezialiséiert sech zilorientéiert op déi Schüler, déi eng intensiv Léierbetreiung brauchen, fir schoulesch viruzekommen. Vill Kanner a Schüler hunn et net einfach an der Schoul, op aus perséinleche oder schoulesche Grënn. Dohier ënnerstëtzen mir genau déi Schüler, fir dat Sie nees zréckfannen an hier Schoulzukunft weider verfolgen kënnen.

 

Eis Nohëllefschoul ODG schafft niewebäi erwäänt mat anere Gemengen a schoulesch Déngschter zesummen. Iwwert ganz Lëtzebuerg verdeelt ënnerstëtzt eise Team Schüler an alle Regiounen an ass soumat national ënnerwee.

De Projet CASA ass e Projet säitens eiser Nohëllefschoul ODG. De Projet CASA ass e Projet, dat deelwais un schwaach finanziell Familljen geriicht ass. D'Buschtawen vum Numm "CASA" bedeiten:

 • "CA" : Cours d'appui

 • "S" : Sensibiliséierungskueren

 • "A" : Aktivitéiten a Analyse

Och a Lëtzebuerg ginn et vill Familljen, déi sech keng Nohëllefskueren fir hire Kanner leeschten kënnen. Dohier gouf de Projet CASA entworf, fir genau dësen Familljen ënnert d'Äerm ze gräifen an ze ënnerstëtzen. A Kollaboratioun mat schoulesche Servicer konnten mir deenen Familljen bäistoen an hire Kanner och d'Méiglechkeet ginn, sech an eisen Nohëllefskueren ze bedeelegen, domadder hinnen gehollef kann ginn. De Projet CASA bitt zudeem och weider Servicer un, un deenen sech all Altersgruppen wéi Kanner, Schüler, Erwuessener, Elterendeeler souwéi Senioren bedeelegen kënnen. 

Mir bidden un:

 • Nohëllefs- an Begleetskueren (Cours d’appui)

 • Sensibiliséierungskueren iwwert Themen, wéi: Angscht virun der Prüfung iwwerwannen, nei Léiermethoden entdecken, asw.

 • Kueren mat Senioren - Senioren hëllefen Schüler!

 • Léierräich an bildend Aktivitéiten mat den Kanner ausserhalb vun der Schoulzäit, besonnescht an Schoulvakanzen (Bastelen, Outdoor, asw.)

 • Motivatiounscoaching fir Kanner, wou et un Motivatioun feelt

 • Eenzelkueren fir Schüler mat Beanträchtegung

 • Reegelméisseg Analyse vun den Entwécklungen vun Kompetenzen vun den Schüler

 • Reegelméissege Kontakt mat den Elteren fir en Austausch

 • Gratis Service: Ausléinen vu Bicher, fräit Printen vu Blieder asw.

Qu'entend-on par "Nohëllefschoul ODG" et "Projet CASA" ?

L'école de soutien scolaire ODG est une école qui a pour objectif d'apporter un soutien scolaire aux enfants et aux adultes. L'abréviation "ODG" signifie en luxembourgeois "Op De Gaas", ce qui signifie à son tour en français "sur l'accélérateur". Beaucoup d'enfants perdent leur assurance et leur confiance en eux, c'est pourquoi nous avons donné à notre école de soutien scolaire un nom qui doit encourager les élèves à comprendre qu'avec peu d'efforts et l'aide de nos tuteurs, on peut à nouveau progresser si l'on persévère et si l'on n'abandonne pas. Notre service de soutien scolaire se spécialise de manière ciblée sur les élèves qui ont besoin d'un accompagnement pédagogique intensif pour progresser sur le plan scolaire. De nombreux enfants et élèves n'ont pas la vie facile à l'école, que ce soit pour des raisons personnelles ou scolaires. C'est pourquoi nous soutenons précisément ces élèves afin qu'ils puissent à nouveau se débrouiller à l'école et poursuivre leur avenir scolaire.

 

Notre école de soutien scolaire ODG collabore également avec d'autres communes et services scolaires. Répartie sur tout le territoire luxembourgeois, notre équipe soutient des élèves dans toutes les régions et se déplace ainsi au niveau national.

Le projet CASA est un projet conçu par notre école de soutien scolaire ODG. Le projet CASA décrit un projet qui s'adresse partiellement aux familles nécessiteuses et à faible revenu. Les lettres du nom "CASA" signifient :

 • "CA" : Cours d'appui

 • "S" : Cours de sensibilisation

 • "A" : Activités et analyse

Au Luxembourg aussi, de nombreuses familles n'ont pas les moyens de payer des cours de soutien pour leurs enfants. C'est pourquoi le projet CASA a été conçu pour venir en aide à ces familles. En collaboration avec d'autres services scolaires, nous avons pu aider ces familles et donner à leurs enfants la possibilité de participer à nos cours de soutien afin de les aider. Le projet CASA propose également d'autres offres auxquelles tous les groupes d'âge, tels que les enfants, les élèves, les adultes, les parents et les personnes âgées peuvent participer.

Nous proposons:

 • Cours de soutien et d’accompagnement (Cours d’appui)

 • Cours de sensibilisation sur des thèmes tels que: surmonter la peur avant un examen, découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage, etc.

 • Cours avec des seniors - les seniors aident les élèves!

 • Activités éducatives et pédagogiques avec les enfants en dehors du temps scolaire, notamment pendant les vacances scolaires (bricolage, activités de plein air, etc.)

 • Coaching de motivation pour les enfants démotivés

 • Cours individuels pour les élèves avec des troubles de santé

 • Analyse régulière de l’évolution des compétences des élèves

 • Contact régulier avec les parents pour un échange

 • Service gratuit: prêt de livres, impression libre de feuilles, etc.

bottom of page